Veelgestelde vragen
Gebruikersgegevens

Bij een eerste bezoek aan de vernieuwde site van Argen-Co moet een nieuw profiel aanmaken.

Daar gaat u zich kunnen aanmelden door middel van uw vennotennummer met checkdigit, die u per e-mail heeft ontvangen, en uw geboortedatum. Na deze stap kunt u zelf een gebruikersnaam en paswoord kiezen.

Vanaf uw tweede bezoek kunt u zich aanmelden met uw zelf gekozen gebruikersnaam en paswoord.

Klik hier voor de volledige aanmeldprocedure.

Eens u aangemeld bent kunt u uw gegevens aanpassen en beheren op deze pagina.

Als u verhuisd bent, moet u uw adreswijziging aan Argen-Co doorgeven. Dit kan u doen wanneer u ingelogd bent op onze website, of telefonisch of per mail doorgeven (info@argenco.be). Vergeet niet om uw vennotennummer en andere extra informatie te vermelden, zodat we u gemakkelijk in ons systeem terugvinden.

Het is niet volgdoende om uw adreswijziging aan Argenta door te geven. Argenta en Argen-Co zijn 2 gescheiden bedrijven, met volledig onafhankelijke informaticasystemen. Deze gegevens worden dus niet automatisch doorgegeven.

Uw vennotennummer met Check Digit staat op uw uittreksel uit het vennotenregister. Mocht u dit document kwijt zijn, is het mogelijk om uw nummer op te vragen op de volgende manier:

1: Klik op 'Bestaande vennotennummer registreren' op het eerste scherm

2: Op het volgende scherm, klik op 'Check Digit vergeten'

Vul dan uw vennotennummer en geboortedatum in, en uw checkdigit zal zichtbaar op het scherm worden.

Algemeen

Het prospectus is een wettelijk vereist document dat beschrijft wat de vennootschap doet, hoe het kapitaal wordt samengebracht, wat het inhoudt om aandeelhouder te zijn en dergelijke zaken.

Argen-Co heeft als hoofddoel de verdere ontwikkeling van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep.

 

In het kader van haar risicobeleid wil Argen-Co ook haar investeringen enigszins spreiden en het opgehaalde kapitaal aanwenden voor andere beleggingen en investeringen die niet tot de participatie in Argenta BVg behoren. Dit gaat over zowel beleggingen die op korte termijn opnieuw in liquide activa kunnen worden omgezet als investeringen op lange termijn. 

 

Binnen het kader van laatstgenoemde langetermijnbeleggingen en in lijn met haar streven naar duurzaamheid, zal Argen-Co niet alleen aandacht hebben voor diversificatie en rendement maar ook rekening houden met het maatschappelijk karakter van de projecten en het beperken van het risico.

Wie kan intekenen?

Het is mogelijk om aandelen te kopen voor een minderjarige. Er wordt dan een voogd geregistreerd die optreedt tot de vennoot 18 jaar wordt. De dividenden worden gestort op de rekening van de vennoot, het beheer van de aandelen zelf (koop/verkoop/…) is in handen van de voogd.

Neen, alleen natuurlijke personen kunnen op type B-aandelen intekenen.

De aandelen worden enkel aangeboden in België. Personen met een buitenlands domicilie kunnen aandelen verwerven op voorwaarde dat ze over een Belgisch rekeningnummer beschikken. Dit geldt niet voor inwoners van de Verenigde Staten van Amerika.

Aandelen en vennotenrekeningen

De coöperatieve aandelen zijn niet op de beurs genoteerd.

Beleggen in aandelen is niet zonder risico. Het dividend kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat u het volledige door u geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven wat betreft de toekomstige rendementen.

Er zijn twee soorten aandelen met elk een vaste nominale waarde.

 • Type A-aandelen zijn voorbestemd voor kantoorhouders van Argenta en hebben een vaste nominale waarde van 100 euro. Kantoorhouders kunnen tot maximaal 25.000 euro intekenen op aandelen van het type A.
 • Type B-aandelen zijn voorbestemd voor natuurlijke personen, en hebben een vaste nominale waarde van 50 euro. Natuurlijke personen kunnen tot maximaal 10.000 euro intekenen op aandelen van het type B.

Een aandeelhouder kan nooit tegelijk in bezit zijn van A-aandelen en B-aandelen.

Ja. Coöperatieve aandelen van Argen-Co zijn onder levenden overdraagbaar. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden. Het document hiervoor vindt u terug wanneer u op de website inlogt.

 

Klik hier voor meer informatie over overdracht van aandelen.

Omdat coöperatieve aandelen bij overlijden niet overdraagbaar zijn, worden de aandelen dan automatisch teruggekocht door de coöperatieve vennootschap aan de vaste nominale waarde. De waarde wordt op de gekoppelde rekening gestort en wordt verder afgehandeld in de totale nalatenschap.

 

De eerste stap is het overlijden melden aan Argen-Co. Dit kan op: https://www.argenco.be/overlijden. Tijdens die melding zal gevraagd worden om een attest van overlijden (opgesteld door de gemeente) op te laden.

 

Zodra het overlijden aan Argen-Co gemeld werd, doet Argen-Co een aangifte bij de Federale overheidsdienst Financiën conform artikel 96, 97 van de successiewetgeving (lijst 201). Een kopie van deze lijst 201 wordt via post naar het laatst gekende adres van de vennoot verzonden.

 

Belangrijk: het kapitaal van de Argen-Co-aandelen moet mee in de aangifte vermeld worden, en dus is het belangrijk dat de kopie van lijst 201 onverwijld aan de notaris bezorgd wordt. Een extra elektronische kopie van lijst 201 kan steeds aangevraagd worden via mail naar info@argenco.be.

Neen. Het doel van investeren in coöperatieve aandelen is immers een langetermijnrelatie op te bouwen met de vennootschap. Daarom is de beperking van de uitstapmogelijkheden opgenomen in de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie.

 

Een terugkoop door Argen-Co kan alleen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar aangevraagd worden. Dat boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Verkopen kunnen dus in principe van 1 juli tot 31 december van het jaar ingevoerd worden. Het scheidingsaandeel zal vervolgens worden uitbetaald 30 dagen na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar. Dat wil zeggen dat de aandelen niet erg liquide zijn.

In geval van uittreding zal Argen-Co de aandelen terugkopen en uitbetalen aan de nominale waarde op een rekening naar keuze. De uitbetaling zal plaatsvinden 30 dagen na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar.

Het maximum bij intekening op type B-aandelen is 10.000 euro per natuurlijke persoon. De beperking heeft dus geen betrekking op het adres. Man en vrouw kunnen elk afzonderlijk voor 10.000 euro intekenen. Voor elk kind mag er eveneens ingetekend worden tot 10.000 euro.

 

Op www.argenco.be klikt u op “Over ons” en vervolgens op “Intekenen of uittreden

Onder de titel “Uittreden” klikt u op “Ik wil uittreden

Daar vult u uw vennotennummer en geboortedatum in en klikt vervolgens op verzenden.

Op de volgende pagina moet u 3 eenvoudige stappen doorlopen:

 1. het uittredingsdocument downloaden
 2. het  uittredingsdocument afdrukken en handtekenen, voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd"
 3. het uittredingsdocument terug opladen, samen met een duidelijke foto of scan van de identiteitskaart van de uittredende vennoot (voorkant). Hiervoor klik u op “Documenten opladen”.

Vervolgens geeft u uw vennotennummer in en laadt u de nodige documenten op (zie stap 3). Als niet alle nodige documenten opgeladen worden, dan zal de aanvraag niet verwerkt worden. 

 

Documenten later bezorgen?
U kunt de documenten (zie stap 3 in de procedure) ook later opladen. Hiervoor gaat u opnieuw naar “Over ons” – “Intekenen of uittreden” en klikt u op “Ik wil uittreden”. Vul uw vennotennummer en geboortedatum in en bezorg de nodige documenten via de knop “Documenten opladen”.

 

Tot wanneer aanvraag indienen?
U kunt uitsluitend een aanvraag tot uittreding indienen tijdens de eerste zes maanden van het Argen-Co boekjaar, dat is tussen 1 juli en 31 december. De aanvraag is definitief en kan niet herroepen of geannuleerd worden.

Algemene vergadering en dividend

Een dividend is een vergoeding die de onderneming uitbetaalt aan haar aandeelhouders na afsluiting van haar boekjaar voor de deelname in het kapitaal van deze onderneming.

Sinds 1 januari 2018 zijn de maatregelen van het zomerakkoord van kracht. Dit betekent dat de vrijstelling van inkomstenbelasting geïntegreerd werd in de algemene vrijstelling voor dividenden op aandelen. Voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) kunt u maximaal 240 euro roerende voorheffing recupereren. Dat komt neer op 800 euro aan dividenden.

 

Voortaan zal er bij de uitbetaling van dividenden steeds een roerende voorheffing van 30% worden ingehouden. De vennoten kunnen deze roerende voorheffing recupereren voor de eerste schijf van 800 euro door aangifte van deze dividenden in hun personenbelasting.

Jaarlijks zal de raad van bestuur van Argen-Co, na afsluiting van het boekjaar, een voorstel tot bedrag van dividend voorleggen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering. Deze Algemene Vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand november op de plaats zoals in de uitnodiging aan de vennoten zal worden medegedeeld. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering van het bedrag van het dividend zal Argen-Co aan haar vennoten het dividend uitbetalen. Normaal zal dit zichtbaar zijn op klantenrekening van de vennoot eind november.

Neen. Als een vennoot een terugkoop heeft aangevraagd in de loop van een boekjaar, zal hij voor de verkochte aandelen over dat boekjaar geen dividend genieten.

Hieronder vindt u een lijst terug van de historiek van de dividenden die goedgekeurd zijn op de Algemene Vergadering.

 • Dividend
 • November 20114,25%
 • November 20124,20%
 • November 20133,95%
 • November 20143,95%
 • November 20153,25%
 • November 20163,25%
 • November 20173,25%
 • November 20183,25%
 • November 20193,10%
 • November 20201,50%
 • November 20213,25%

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten kunt u zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot.

 

De oproeping voor de algemene vergadering kan bepalen aan welke modaliteiten de volmachten voor de algemene vergadering moeten voldoen. Indien de oproeping voor de algemene vergadering de voorafgaande neerlegging van de volmachten voorschrijft, moet die neerlegging gebeuren uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de algemene vergadering.

 

Elke vennoot mag slechts twee (2) andere vennoten vertegenwoordigen.

Vennotenkaartjes en voordelen

Indien u het vennotenkaartje verliest, kunt u dit melden via info@argenco.be. De aanvragen worden gegroepeerd en vanaf 10 aanvragen zullen ze worden bijbesteld, en na levering via de post bezorgd aan de vennoten.

Sommige delen van onze website zijn voorbehouden voor de vennoten. Bij een eerste bezoek aan deze pagina’s moet u zich vooraf aanmelden. Eens aangemeld kunt u de voordelen bekijken, alsook de manier om van deze voordelen te kunnen genieten.

Minimaal twee keer per jaar zullen we ook een elektronische nieuwsbrief versturen naar onze vennoten om hen te informeren over Argen-Co, Argenta en de partners. Elke partner zal in deze nieuwsbrief ruimte krijgen om nieuwe kortingen of acties aan te kondigen. De nieuwe acties zullen tevens op de Argen-Co website worden vermeld.

Administratiekosten voor vennoten zonder een geldig e-mailadres

Jaarlijks wordt er 5 euro aangerekend aan de vennoten die de uitnodiging van de Algemene Vergadering per post ontvangen. Deze uitnodiging wordt jaarlijks in oktober verzonden. Daarin zijn o.a. de druk- en frankeerkosten inbegrepen.

Om die kosten te vermijden hoeft u enkel tijdig uw e-mailadres aan uw profiel toe te voegen. De uitnodiging zal vanaf dan per e-mail verzonden worden.

U kunt uw e-mailadres hier eenvoudig aanpassen of toevoegen.

U kunt hetzelfde e-mailadres uiteraard gebruiken.

De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering zijn op naam en gepersonaliseerd. U zal daarom de uitnodigingsmail twee maal ontvangen. Let op: elke uitnodiging bevat een individuele link om zich in te schrijven. Haal deze mails dus niet door elkaar als u zich zou inschrijven voor de algemene vergadering.

Varia

Hebt u nog een vraag waarop u het antwoord niet hebt kunnen terugvinden? Werd een vraag niet voldoende toegelicht? Argen-Co is bereikbaar op het nummer 03 353 28 33, en u kunt mailen naar info@argenco.be.